Skip to main content

Reglugerð Sjúkrasjóðs

Reglugerð Sjúkrasjóðs Flugvirkjafélags Íslands​

1. gr. Nafn og heimili.

1.1 Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Flugvirkjafélags Íslands, (skammstafað S.F.V.F.Í.).

1.2 Sjúkrasjóður Flugvirkjafélagsins er stofnaður samkvæmt samningi FVFÍ og atvinnurekenda 1950 og
starfar með tilvísun til laga nr. 19, 1. maí 1979.

1.3 Sjúkrasjóður Flugvirkjafélags Íslands er eign Flugvirkjafélags Íslands (FVFÍ). Heimili hans og
varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Verkefni sjóðsins.

2.1  Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs FVFÍ fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa-
og dánartilvikum með þeim takmörkunum sem um greinir í reglugerð þessari. Sjóðsfélagar eru þeir sem
greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.

2.2  Stjórn sjóðsins er heimilt að verja fé til að stuðla að bættu almennu heilsufari og
starfsöryggi sjóðsfélaga í formi forvarna. Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir þar að lútandi

3. gr. Tekjur.

3.1 Tekjur sjóðsins eru skv. 7. gr. laga nr. 19, 1. maí 1979, samningsbundin gjöld atvinnurekenda
til sjóðsins. Iðgjöld sjóðsfélaga sem starfa sjálfstætt og tryggja sér rétt til bóta skulu að
lágmarki miðast við 1% af dagvinnukaupi í hæsta launaflokki, samkvæmt aðalkjarasamningi FVFÍ við
vinnuveitendur. Heimilt er að greiða samningsbundin gjöld til sjúkrasjóðs af
fæðingarorlofsgreiðslum, sbr. gr. 9.3 í reglugerðinni.

3.2 Vaxtatekjur og annar arður.

​3.3 Gjafir, framlög og styrkir.

3.4 Aðrar tekjur sem aðalfundur FVFÍ kann að ákveða hverju sinni.

4. gr. Stjórn og rekstur.

​4.1 Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 mönnum úr stjórn FVFÍ, þ.e. formanni, gjaldkera og meðstjórnanda
og ber stjórnin ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins. Varamenn í stjórn sjúkrasjóðs skulu vera
varaformaður og ritari FVFÍ, eða staðgengill þeirra, það er varamenn stjórnar FVFÍ.

4.2 Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum
stjórnsýslulögum.

4.3 Skrifstofa FVFÍ annast fjárreiður og hefur umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi og
öllum fjárreiðum aðskildum frá öðrum sjóðum FVFÍ.

4.4 Iðgjaldagreiðslur til sjóðsins skulu vera skráðar á nafn hvers sjóðsfélaga.

4.5 Heimilt er Sjúkrasjóði FVFÍ að eiga fasteign undir starfsemi sína.

5. gr. Reikningar og endurskoðun.

5.1 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum
endurskoðanda fyrir aðalfund FVFÍ til samþykktar.

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila.

​6.1 Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá óháðan tryggingafræðing eða löggiltan
endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við
skuldbindingar sínar. Úttektaraðili skal semja skýrslu til stjórnar um athugun sína.

​6.2 Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn
sjóðsins að leggja fyrir aðalfund í FVFÍ tillögu að breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn
geti staðið við skuldbindingar sínar.

​7. gr. Ávöxtun og rekstur.

​7.1 Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:

​a) Í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs.
b) Með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum.
c) Í bönkum eða sparisjóðum.

​8. gr. Ráðstöfun fjármuna.

​8.1 Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða
verkefni.

​9. gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði.

Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum:

9.1

Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga einungis þeir sem greitt er af til sjóðsins þegar réttur til
aðstoðar myndast.

Félagsmaður sem skuldar iðgjöld til sjúkrasjóðs fyrir 3 mánuði eða meira nýtur ekki rétts til
styrkveitinga úr sjóðnum, þar til skuld hefur verið gerð upp. Hafi iðgjöld ekki borist í 6 mánuði
falla áunnin réttindi félagsmanns í sjúkrasjóð niður sjálfkrafa.

​Félagsmaður telst ekki skulda gjöld til sjúkrasjóðs hafi iðgjöld verið innheimt af launagreiðanda
af launum hans skv. launaseðli en ekki skilað.

​Séu iðgjöld atvinnurekanda umsækjandans í Sjúkrasjóð í vanskilum og umsækjandi er forsvarsmaður
atvinnurekenda, maki, skyldmenni eða nákominn að öðru leyti, þ.m.t. sjálfstætt starfandi,  er
Sjúkrasjóði heimilt að hafna umsókninni.

9.2 Rétt til sjúkrastyrks öðlast menn í áföngum með tilliti til mánaðarlegra greiðslna sem
sjóðsfélagar, svo sem hér greinir: Sjóðsfélagar öðlast rétt til sjúkrastyrks eftir að hafa verið
félagar í samtals eitt ár, og greiðist sjúkrastyrkur að hámarki sem nemur hálfum mánuði fyrir hvern
mánuð í uppsafnaðri félagsaðild.Sjúkrastyrkur greiðist þó aldrei lengur en 24 mánuði samfellt.
Viðkomandi telst vera sjóðsfélagi meðan hann nýtur sjúkrastyrks úr sjóðnum.

•    Réttur eftir 1 ár, að hámarki 6 mánuðir.
•    Réttur eftir 2 ár, að hámarki 12 mánuðir.
•    Réttur eftir 3 ár, að hámarki 18 mánuðir.
•    Réttur eftir 4 ár, að hámarki 24 mánuðir.

​9.3  Fæðingarorlof telst til vinnutíma og skerðir ekki rétt til bóta svo framarlega að greitt sé
framlag til sjúkrasjóðs af fæðingarorlofsgreiðslum og að viðkomandi hafi greitt eða greitt hefur
verið fyrir hann sjúkrasjóðsiðgjald fram að fæðingarorlofi. Greiðslur sjúkradagpeninga munu eigi að
síður taka mið af greiðslum í sjúkrasjóð sl. 12 mánaða áður en fæðingarorlof hófst ef til þess
kemur, eða likt og kveðið er á um í grein 11.1.1.

9.4 Óheimilt er að skapa sér rétt til bóta með greiðslu iðgjalda aftur í tímann, samanber þó gr. 9.1.

​9.5 Sjúkdóms og slysaforföll skal sanna með læknisvottorði. Skal það berast stjórn sjóðsins svo
fljótt sem kostur er og eigi síðar en tveimur vikum eftir að umsækjandi um styrk hefur vinnu á ný
eftir veikindi. Styrkur skal þó aldrei greiddur lengra aftur í tímann en þrjá mánuði reiknað frá
þeim tíma er umsókn og læknisvottorð bárust sjóðnum.

​10. gr. Geymd réttindi.

​10.1 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt
að 12 mánuði og hefur síðan aftur störf á á starfssviði flugvirkja innan FVFÍ, endurnýjaðan
bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í þrjá mánuði, hafi umsækjandi áður verið fullgildur
sjóðsfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.

​11. gr. Styrkveitingar.

​11.1 Bótaflokkar sjóðsins eru:

​11.1.1 Sjúkra- og slysadagpeningar. Sjóðurinn greiðir sjúkra- og slysadagpeninga ef launatekjur
sjóðsfélaga falla niður sökum óvinnufærni vegna veikinda eða slysa. Greiðslur til sjálfstætt
starfandi flugvirkja eru inntar af hendi sem um launþega væri að ræða, sbr.  lög nr. 19, 1. maí
1979. Biðtími til bótaréttar vegna sjálfstætt starfandi flugvirkja skal vera 3 mánuðir.
Veikindaréttur hjá vinnuveitanda þarf að vera fullnýttur áður en til greiðslu sjúkra- og
slysadagpeninga sjúkrasjóðs getur komið.

​Dagpeningar skulu vera greiddir samkvæmt grunnlaunatöflu þess kjarasamnings FVFÍ sem viðkomandi
starfar eftir, dagpeningar skulu vera sveinstaxti viðkomandi að teknu tilliti til síðustu 12 mánaða
og greiðast í samræmi við starfshlutfall viðkomandi og skulu dagpeningar greiddir að hámarki í 24
mánuði á 48 mánaða tímabili, en þó aldrei lengur en veikindi eða óvinnufærni varir. Verði
sjóðsfélagi fyrir varanlegri örorku er stjórn sjúkrasjóðs heimilt að greiða dagpeninga er koma þá í
stað dánarbóta.

​Starfi viðkomandi félagsmaður ekki eftir kjarasamning FVFÍ skulu dagpeningar vera greiddir samkvæmt
grunnlaunatöflu aðalkjarasamnings og skulu þeir vera sveinstaxti viðkomandi.

Þurfi sjóðsfélagi að taka sér launalaust frí meira en eina viku, vegna veikinda maka eða barns
sjóðsfélaga yngri en 21 ára skal hann eiga rétt á sjúkrastyrk eins og hann væri sjálfur veikur, í
allt að 6 mánuði.

​11.1.2 Nú andast sjóðsfélagi sem greiðir til sjóðsins eða sem verið er að greiða fyrir til sjóðsins
og skal sjóðurinn þá greiða styrk samkvæmt eftirgreindu:

​1. Styrkur til eftirlifandi maka nemur kr. 5.700.000.
a)   Sé maka ekki til að dreifa, skal greiða þennan styrk til barna sjóðsfélaga yngri en 18 ára.
Fellur þá liður b) út.
b)   Styrkur til barna sem voru á framfæri hins látna og sem eru yngri en 18 ára á dánardægri, skal
vera kr. 1.200.000 á hvert barn.
c)   Heimilt er að veita styrk til barna hins látna yngri en 21 árs á dánardægri allt að kr,
1.200.000 að því gefnu að barnið sé við nám. Fylla þarf út umsókn fyrir þessum styrk sem er
undirritað af rétthafa styrks.

​Fjárhæðir eru miðaðar við vísitölu neysluverðs hinn 1. apríl 2017 og skulu hækka í samræmi við
hækkun vísitölunnar. Til maka telst sambýlingur hafi sambúðin gildi samkvæmt skilgreiningu laga um
almannatryggingar.

​11.1.3 Andist maki sjóðsfélaga skal sjóðsfélaga greiddur styrkur er samsvarar þreföldum
mánaðarlaunum, hæsta launastiga FVFÍ á hverjum tíma.

11.2 Sá sem fullnýtt hefur rétt sinn til sjúkradagpeninga ávinnur sér rétt að nýju, samkvæmt 9.gr
þegar hann hefur aftur hafið starf hjá atvinnurekanda og greitt til sjóðsins í 12 mánuði samfleytt
eftir að greiðslum úr sjóðnum lýkur.

​11.3 Stjórn sjóðsins er heimilt að styrkja sjóðsfélaga vegna veikinda sjóðsfélaga, maka þeirra og
barna er kunna að þurfa að sækja sér lífsnauðsynlega læknisþjónustu erlendis, sem ekki er hægt að
framkvæma á Íslandi. Þó að hámarki þreföldum mánaðalaunum, hæsta launastiga FVFÍ á hverjum tíma.

​11.4 Sjúkrasjóður FVFÍ greiðir útfararstyrk sjóðsfélaga vegna andláts sjóðsfélaga, og maka sem
njóta ekki útfarastyrks hjá öðru stéttarfélagi,  allt að kr. 510.000 skv. reikningi. Sama gildir um
fyrrverandi sjóðsfélaga sem greitt hafa meira en 20 ár í sjóðinn. Fjárhæðir eru miðaðar við
vísitölu neysluverðs hinn 1. apríl 2017 og skulu hækka í samræmi við hækkun vísitölunnar.

​11.5 Ákvörðunum stjórnar sjúkrasjóðs er heimilt að skjóta til úrskurðar félagsfundar FVFÍ. Til að
ákvörðun stjórnar verði breytt þarf samþykki 2/3 hluta atkvæða á félagsfundinum.

​11.6 Stjórn Sjúkrasjóðs hefur heimild til að hafna umsókn um bætur, ef slys eða óvinnufærni má
rekja til, ölvunar, vímuefna eða stórkostlegs gáleysis.

​11.7 Stjórn sjúkrasjóðs hefur heimild til að hafna umsóknum þeirra aðila sem hafa sagt starfi sínu
lausu eða verið sagt upp störfum og hyggjast nýta sér dagpeninga sjúkrasjóðs.

​12. gr. Lausn frá greiðsluskyldu.

​12.1 Ef farsóttir geisa getur sjóðstjórnin leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir.
Einnig getur sjóðstjórn ákveðið að lækka upphæð dagpeninga og styrkja ef afkomu sjóðsins virðist
hætta búin að mati tryggingafræðings.

13. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum.

​13.1 Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu FVFÍ og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af
rekstri hans leiðir.

​13.2 Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra
starfstilhögun.

​13.3 Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um
meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.

​13.4 Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð
sem tryggja réttmæti greiðslna.

​13.5 Sjúkrasjóður FVFÍ skal hafa starfandi trúnaðarlækni. Stjórn sjóðsins skal heimilt að fara fram
á að trúnaðarlæknir skoði og meti ástand sjóðsfélaga og skili stjórn sjóðsins rökstuddu mati áður
en ákvörðun er tekin um hvort veita beri styrk.

13.6 Sjóðsfélagi skal endurnýja umsókn í sjúkrasjóð vegna sjúkradagpeninga samkvæmt gr.
11.1.1 þegar vottorð þarfnast endurnýjunar og skal heimilt að fara fram á mat trúnaðarlæknis
samkvæmt gr. 13.5

​14. gr. Fyrning bótaréttar.

​14.1 Réttur til bóta eða styrkja úr sjúkrasjóði skv. reglugerð þessari fellur niður sé þeirra ekki
vitjað innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnast.

​15. gr. Endurgreiðsla iðgjalda.

​15.1 Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki. Þó er stjórn sjóðsins heimilt að ráðstafa fjárhæð sem
samsvarar þeim hluta framlags og (iðgjalda) sem er umfram 1% sbr. gr. 3.1 til viðurkennds
séreignalífeyrissjóðs í nafni viðkomandi sjóðsfélaga.

16.gr. Upplýsingaskylda.

​16.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til sjóðsins á heimasíðu FVFÍ,
snjallforriti eða á skrifstofu FVFÍ.

​16.2  Sá sem reynir að afla sér bóta með því að gefa rangar eða villandi upplýsingar eða leynir
upplýsingum um hagi sína missir rétt til bóta. Heimilt er að endurkrefja bótaþega um alla
bótafjárhæðina auk dráttarvaxta. Ef um ítrekuð brot er að ræða missir viðkomandi bótarétt í 2 ár.

17.gr. Breytingar á reglugerðinni.

​17.1 Einungis félagsmenn sem greitt er af til sjúkrasjóðsins hafa atkvæðisrétt í málefnum hans.
Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á tveimur félagsfundum FVFÍ í röð þar sem
sérstaklega er tekið fram í fundarboðum að málefni sjúkrasjóðs séu á dagskrá og skal meginefni
tillögunnar getið. Kosið skal um tillöguna á seinni fundi enda hafi almenn umræða um sömu tillögu
átt sér stað á fyrri fundi.

​18. gr. Gildistaka.

Reglugerð þessi tekur gildi þegar í stað. Um leið fellur úr gildi reglugerð Sjúkrasjóðs FVFÍ frá 7. Nóvember 2021

með síðari breytingum.