Lög FVFÍ

  

Lög Flugvirkjafélags Íslands
 
 
 
I. kafli.
Nafn F.V.F.Í. og tilgangur, inntökuskilyrði og úrsögn.
 
1. gr.                                                                                                                                                                     
Félagið heitir Flugvirkjafélag Íslands, skammstafað F.V.F.Í. Félagið er landsfélag og félagssvæði þess er allt landið. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.
 
2. gr.                                                                                                                                                                                
Tilgangur F.V.F.Í. er:
a)Að vernda hagsmuni íslenskra flugvirkja/flugvélavirkja/flugvélatækna (hér eftir nefndir „flugvirkjar“)
b)Að efla góða samvinnu þeirra og vinna að bættum kjörum þeirra, réttindum og vinnuskilyrðum.
c)Að stuðla að ráðningu atvinnulausra félaga.
d)Að stuðla að framförum í flugvirkjun/flugvélavirkjun/flugvélatækni (hér eftir nefnt „flugvirkjun“)
e)Að tryggja að flugvirkjar kunni sem best sitt starf og hafi sem víðtækasta þekkingu á öllu sem að flugvirkjun lýtur.     
 
Félagið gerir kjarasamninga fyrir félagsmenn sína, sem við greinina starfa, og kemur fram fyrir þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum og öðrum, að því er varðar hagsmuni félagsmanna, starf þeirra og starfskjör. 
Aðalkjarasamningur F.V.F.Í. hverju sinni skal vera sá kjarasamningur sem félagið gerir og gildir um starfskjör flestra félagsmanna F.V.F.Í.
        
3. gr. 
Fullgildir félagsmenn geta þeir einir orðið sem hafa sveinsbréf í flugvirkjun. 
 
Þeir skulu gerast aukafélagar meðan á reynslutíma þeirra stendur sem:
a)Lokið hafa skólagöngu með burtfararprófi frá viðurkenndum flugvirkjaskóla og hafa heimild mennta- og menningarmálaráðuneytis um undanþágu frá námssamningi.
b)Stunda nám í flugvirkjun og eru á námssamningi vegna þess, sem er viðurkenndur af stjórn FVFÍ.
 
Eftir að reynslutími er liðinn og viðkomandi hefur þreytt sveinspróf samkvæmt reglugerð þar um hefur hann ekki rétt til að vera aukafélagi áfram. Aukafélagar greiða fullt félagsgjald, hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum, en einungis atkvæðarétt varðandi kaup og kjör, enda njóta þeir sjóða F.V.F.Í. samkvæmt reglugerðum þeirra til jafns við aðra félagsmenn. 
 
Heimilt er að taka inn aukafélaga, svo sem erlenda flugvirkja sem hafa EASA Part 66 skírteini með B og/eða C áritanir.
 
Heimilt er að taka inn sem aukafélaga, flugvirkja sem lokið hafa skólagöngu með burtfararprófi frá viðurkenndum flugvirkjaskóla, en hafa ekki lokið sveinsprófi í iðninni og starfa ekki í iðngreininni. Slíkir aukafélagar greiða á mánuði hálft félagsgjald, hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum, en ekki atkvæðisrétt. Stjórn F.V.F.Í. fjallar um umsóknir um aukaaðild, en trúnaðarráð getur sett nánari reglur um aukafélaga á hverjum tíma.
 
4. gr.                                                                                                                                                                         
Umsækjandi um félagsaðild skal fylla út skriflega inntökubeiðni og skal henni fylgja prófskírteini í flugvirkjun eða fullgilt EASA Part 66 skírteini með B og/eða C áritanir, auk sveinsbréfs, ásamt góðri mynd af umsækjanda. Stjórn F.V.F.Í. fjallar um umsóknir um aðild. 
 
5. gr.  
Hverjum fullgildum félagsmeðlim skal afhent félagsskírteini sem hann hafi alltaf handbært, svo hann geti sannað félagsréttindi sín. Skírteini skulu merkt með kennitölu félagsmanns.
 
6. gr.                                                                                                                                                                       
Félagsmenn geta sagt sig úr félaginu að eigin ósk og skulu þeir þá vera skuldlausir og eigi í óbættum sökum við félagið. Úrsögn skal vera skrifleg og ástæða nefnd og skal hún afhendast á skrifstofu F.V.F.Í.  Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst, eða ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu og þar til vinnustöðvuninni hefur verið formlega aflýst. Einnig er óheimilt að segja sig úr félaginu til þess að taka upp störf félagsmeðlima í öðru félagi, er lagt hefur niður vinnu vegna deilu.
 
 
 
II. Kafli.
Um réttindi félagsmanna og skyldur, réttindamissi og brottrekstur.
 
7. gr.  
Réttindi fullgildra félagsmanna eru:                                                                  
a)Málfrelsi, tillöguréttur og atkvæðaréttur á félagsfundum samkvæmt fundarsköpum F.V.F.Í.
b)Kjörgengi til trúnaðarstarfa innan F.V.F.Í., þó með þeim undantekningum sem getið er um í 8. Gr.
c)Réttur til aðildar að Sjúkrasjóði F.V.F.Í.
 
8.gr.
Félagsmenn sem látið hafa af störfum vegna aldurs hafa málfrelsi, tillögurétt en ekki kosningarétt á félags- og aðalfundum F.V.F.Í. Njóta þeir félagsmenn sömuleiðis ekki kjörgengis í félaginu.
 
9.gr.
Hver sá félagsmaður F.V.F.Í. sem gegnir trúnaðarstörfum fyrir vinnuveitanda skal ekki á sama tíma gegna trúnaðarstörfum fyrir F.V.F.Í., svo sem sitja í stjórn, samninganefnd, trúnaðarráði eða samstarfsnefnd. Einnig er honum óheimilt að sitja fundi F.V.F.Í. þar sem kjaramál eru á dagskrá og hefur jafnframt ekki atkvæðisrétt í kjarasamningum eða stjórnarkjöri.Trúnaðarstörf teljast til dæmis eftirtalin störf: Stjórnar-, varastjórnar-, tæknistjóra- eða deildarstjórastörf. Leiki einhver vafi á því hvort að starf sem að félagsmaður gegnir falli undir trúnaðarstörf skal stjórn F.V.F.Í. hafa úrslitavald þar um.
 
 
 
 
 
 
10. gr.                                                                                                  
Skyldur félagsmanna eru:
 
a)Hlýða lögum F.V.F.Í., fundarsamþykktum og samþykktum í öllum greinum.
b)Gegna trúnaðarstörfum fyrir félagið, þó getur starfandi stjórnarmeðlimur, sem verið hefur 4 ár eða lengur í stjórn samfleytt, skorast undan stjórnarstörfum næstu 4 ár.
c)Sýna fullkomna þagmælsku um það sem gerist á félagsfundum.
d)Starfa ekki með þeim í iðninni sem ekki eru meðlimir í F.V.F.Í. eða eru réttindalausir, nema félagið hafi veitt undanþágu til þess.
e)Greiða áskilin gjöld til F.V.F.Í. á réttum gjalddaga.
f)Að gefa stjórn F.V.F.Í. upplýsingar um hvers konar tilraunir atvinnurekanda til að brjóta eða sniðganga kjarasamninga.
g)Aðhafast ekkert það sem er félaginu til tjóns eða álitshnekkis.
h)Hafa félagsskírteini sitt tiltækt þegar þess er krafist af F.V.F.Í.
 
11. gr.
F.V.F.Í. hefur trúnaðarmann á hverjum vinnustað samkvæmt lögum á vinnumarkaði. Trúnaðarmenn skulu hafa eftirlit með að lögum F.V.F.Í., samþykktum og samningum sé hlýtt. Að öðru leyti fer um starfsemi, réttindi og skyldur trúnaðarmanna samkvæmt lögum og kjarasamningi F.V.F.Í.
12. gr. 
Samninganefndir skulu vera starfandi í F.V.F.Í. og eru skipaðar af stjórn F.V.F.Í. til viðræðna um gerð kjarasamninga hverju sinni. Stjórn F.V.F.Í. skipar einn félagsmann sem formann allra samninganefnda. Samninganefndir koma fram fyrir hönd F.V.F.Í. við gerð kjarasamninga. Stjórn er heimilt að kalla fleiri félagsmenn til setu í samninganefndum eftir því sem þurfa þykir. 
 
13. gr.
Hafi félagsmaður ekki greitt félagsgjöld í sex mánuði samfleytt þrátt fyrir áskoranir þar um og félagsgjöld viðkomandi hafa ekki verið gefin eftir samkvæmt 38. gr. laga þessara skal honum vikið úr félaginu án fyrirvara.
 
14. gr.
Ef félagsmaður gerist sekur um brot á lögum F.V.F.Í. eða hagsmunum þess og samþykktum, getur stjórn F.V.F.Í. beitt eftirfarandi refsiákvæðum:
 
a) Veitt félagsmanni áminningu innan F.V.F.Í.
b) Svipt félagsmann tillögurétti og/eða fundarsetu um tiltekinn tíma.
c) Svipt félagsmann rétti til þess að gegna trúnaðarstörfum í þágu F.V.F.Í. um ákveðinn tíma.
d) Vikið félagsmanni úr félaginu um lengri eða skemmri tíma. 
 
Úrskurði stjórnar F.V.F.Í. má skjóta til félagsfundar, sem hefur endanlegt úrskurðarvald og er bindandi fyrir félagsmenn.
 
15. gr.
Eigi F.V.F.Í. í verkfalli, sem löglega hefur verið boðað til, ber hverjum félagsmanni, sem verkfallið nær til, að leggja skilyrðislaust niður alla flugvirkjavinnu. Stjórn F.V.F.Í. ber skylda til að beita refsiákvæðum 14. gr. gegn þeim sem brjóta gegn þessari grein.
 
16. gr.
Óheimilt er félagsmanni að hefja vinnu, þar sem félagsmanni hefur verið vikið úr verki, nema þær ástæður liggi fyrir, sem stjórn F.V.F.Í. tekur gildar.
 
  
 
III. Kafli.
Um stjórn F.V.F.Í. og störf hennar.
 
17. gr.
Stjórn F.V.F.Í. skipa 5 félagsmenn: formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. Varastjórn skipa 2 menn. Kjörtímabil stjórnar er 2 ár og skal hún kosin á aðalfundi. Kosningar skulu fara fram skriflega og/eða rafrænt samkvæmt verklagsreglum rafrænna kosninga F.V.F.Í.  og skal þá fyrst kosinn formaður, þá varaformaður, síðan þeir 3 stjórnarmenn sem eftir eru. Skulu þeir skipta með sér verkum, eigi síðar en á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Að síðustu skal kjósa 2 varamenn í stjórn.
 
Framboðum skal skila til skrifstofu F.V.F.Í. skriflega eigi síðar en 3 dögum fyrir aðalfund.
 
18. gr. 
Stjórn F.V.F.Í. hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli funda. Stjórn ber ábyrgð á fjárreiðum og eignum F.V.F.Í. og tekur allar meiriháttar ákvarðanir er snúa að fjármálum F.V.F.Í. Stjórn skal sjá svo um að fjármál séu jafnan í góðu horfi svo sem bókhald og meðferð fjármuna, og setur í því skyni sérstakar verklagsreglur vegna bókhalds F.V.F.Í.
 
Stjórninni er skylt að varðveita öll bréf, send og móttekin, sem og önnur þau gögn er varða F.V.F.Í. eða störf þess. Fyrir aðalfund ár hvert skal stjórnin semja skýrslu um störf sín og framkvæmdir í F.V.F.Í. á starfsárinu og birta hana öllum félagsmönnum.
 
19. gr.
Formaður er forseti stjórnarinnar og hefur eftirlit með því að stjórnarmeðlimir sinni skyldum sínum. Hann kallar saman stjórnarfundi, er honum finnst þörf á eða annar stjórnarmaður óskar þess, og stýrir þeim. Stjórnarfundur er lögmætur þegar 5 stjórnarmenn sækja fund. Varaformaður gegnir skyldum formanns í forföllum hans. Í forföllum annarra stjórnarmanna skal viðkomandi óska eftir varastjórnarmanni í sinn stað. Við meðferð einstakra mála skal stjórnarmaður víkja sæti ef hann hefur hagsmuna að gæta sem kunna að fara í bága við hagsmuni F.V.F.Í.
 
20. gr.
Ritari skal rita fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum, öll mál sem þar ber á góma, allar tillögur er fram koma, úrslit í hverju máli o.s.frv. Fundargerð síðasta stjórnarfundar skal lesin upp í byrjun næsta stjórnarfundar og þá samþykkt. Þó skal ritara heimilt að senda stjórnarmönnum til yfirlestrar á milli stjórnarfunda drög að fundargerð síðasta stjórnarfundar á rafrænu formi, sem síðan skal tekin til afgreiðslu við upphaf næsta stjórnarfundar á eftir.  
Ritari skal halda gerðarbók yfir það sem gerist á félagsfundum og rita í hana stutta og greinilega skýrslu um málefni þau sem rædd eru á fundum F.V.F.Í. og úrslit þeirra. Undir fundargerðina skulu rita fundarritari og formaður. Fundargerðin skal lesin upp í upphafi næsta fundar. Fundargerðin er full sönnun þess sem fram hefur farið á fundinum. Ritari sér um bréfaskriftir fyrir stjórnina, birtir félagsmönnum bréf og tilkynningar, o.s.frv. 
 
21. gr.
Gjaldkeri hefur á hendi eftirlit með sjóðum, fjárreiðum og bókfærslu F.V.F.Í. samkvæmt Verklagsreglum bókhalds F.V.F.Í.  
 
22. gr.
Stjórnin hefur með höndum sjóði F.V.F.Í. og aðrar eignir, sem ávaxtast á þann hátt er aðalfundur ákveður.
 
23. gr.
Formaður skal, að beiðni gjaldkera, úrskurða um hvort reikningar viðkoma rekstri F.V.F.Í.
 
24. gr.
Trúnaðarráð skal gera tillögu um atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun. Í trúnaðarráði eiga sæti stjórn F.V.F.Í. og fjórir fullgildir félagsmenn, kosnir til tveggja ára í senn á aðalfundi F.V.F.Í. Í forföllum stjórnarmanna taka varastjórnarmenn sæti í trúnaðarráði fyrir stjórnarmenn, en aðalfundur kýs fjóra varamenn af sinni hálfu. Trúnaðarráðsfundur er lögmætur ef meirihluti meðlima þess er mættur. Formaður F.V.F.Í. skal vera formaður trúnaðarráðs og ritari F.V.F.Í. ritari þess. Formaður kveður það til fundar með þeim hætti er hann telur heppilegastan. Formaður getur í nafni stjórnar F.V.F.Í. kallað saman meðlimi trúnaðarráðs, þegar önnur aðkallandi málber að höndum og ekki eru tök á að ná saman félagsfundi. Ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála á slíkum fundum. Ákvarðanir slíkra funda skulu færast í fundargerð og bornar undir álit næsta félagsfundar. 
 
25. gr.
Stjórninni er skylt að aðstoða atvinnulausa félagsmenn í atvinnuleit.
 
IV. Kafli.
Félags- og aðalfundir.
 
26. gr.
Stjórn F.V.F.Í. kallar saman félagsfund þegar hún telur ástæðu til eða ef 20 félagsmenn óska þess og geta um ástæðu. Þó skulu fundir ekki vera færri en 3 á árinu. 
  
27. gr.
Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum málefnum F.V.F.Í. með þeim takmörkunum sem lögin sjálf setja. Afl atkvæða ræður úrslitum, nema öðruvísi sé kveðið á í lögum.
 
28. gr.
Félagsfundi skal boða þannig að líklegt sé að fundarboðið hafi borist viðtakanda tveim dögum fyrir fund. Heimilt er að boða til funda bréflega og/eða með tölvupósti. Sé að dómi stjórnar svo skyndileg fundarboðun að öðru verði ekki við komið er heimilt að boða til fundar með auglýsingu í blöðum og útvarpi. Fundir eru lögmætir ef löglega er til þeirra boðað og minnst 20 fullgildir félagsmenn eru mættir, þar af meirihluti stjórnar. Nú reynist of lítil þátttaka, þó löglega hafi verið til fundarins boðað og skal stjórnin þá auglýsa fund í annað sinn. Er sá fundur lögmætur, hversu fáir sem mæta. Ekki skal þó taka fyrir á slíkum fundi önnur mál en ræða átti á fundi þeim, sem fórst fyrir, nema fundarsókn reynist lögmæt samkvæmt fyrrgreindum ákvæðum laganna.
  
 
 
29. gr.
Aðalfund skal halda fyrir lok apríl ár hvert. 
a)Aðalfundi skal boða þannig að líklegt sé að fundarboðið hafi borist viðtakanda 14 dögum fyrir fund. 
b)Tekið skal fram í fundarboði hvenær tillögur til lagabreytinga skulu vera komnar fram.
c)Heimilt er að boða til aðalfundar bréflega og/eða rafrænt.
 
 
30. gr.
Viku fyrir aðalfund skal stjórn F.V.F.Í.:
a)Leggja fram félagsmönnum til sýnis endurskoðaða ársreikninga sjóða á skrifstofu F.V.F.Í.
b)Gera tillögur að lagabreytingum aðgengilegar félagsmönnum á heimasíðu F.V.F.Í.
 
31. gr.
Á aðalfundi skulu þessi mál tekin fyrir:
a)Stjórnin gerir grein fyrir störfum sínum á liðnu starfsári.
b)Endurskoðaðir reikningar sjóða F.V.F.Í. fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar.
c)Lagabreytingar, ef tillögur liggja fyrir.
d)Kosning stjórnar og varastjórnar samkvæmt framboðslista 17. gr. laga þessara. 
e)Kosning trúnaðarráðs, sbr. 24. gr. laga þessara.
f)Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega hafa verið borin upp á fundinum.
 
Enginn hefur atkvæðisrétt á fundinum, nema hann sé sannanlega skuldlaus við félagið 7 dögum fyrir aðalfund.
 
32. gr.
Formaður er jafnframt fundarstjóri, nema hann óski þess sjálfur að annar stýri fundi og skal hann þá tilnefna annan í sinn stað, er síðan stjórnar fundi. Hver fundarmaður hefur eitt atkvæði. Skrifleg umboð til þess að fara með atkvæði eru ekki tekin gild.
 
33. gr.
Tilkynna skal félagsmönnum bréflega, ef þeir eru kosnir til þess að gegna trúnaðarstörfum fyrir félagið.
 
34. gr.
Um meðferð mála á fundum fer eftir fundarsköpum F.V.F.Í.
 
 
V. Kafli.
Um innheimtu gjalda o.fl.
 
35. gr.
Félagsgjald hvers félagsmanns skal vera 1% af heildarlaunum viðkomandi félagsmanns og greiðist mánaðarlega í hlutfalli við heildarlaun hvers mánaðar. Sjálfstætt starfandi verktakar greiði sömu upphæð í félagssjóð og þeir greiða í sjúkrasjóð. 
 
 
 
 
36. gr.
Vinnuveitanda skal skylt að halda eftir af launum félagsmanns iðgjaldi til F.V.F.Í. og standa skil á því til F.V.F.Í. í samræmi við lög um starfskjör launafólks og ákvæði kjarasamninga. Ákveða má í kjarasamningi eða á annan hátt að vinnuveitandi greiði félagsgjald félagsmanns að hluta til eða að öllu leyti.
  
37. gr.
Tekjur félagsins skulu notaðar til greiðslu almenns rekstrarkostnaðar samkvæmt ákvörðun félagsfunda eða stjórnar.  Allar verulegar ráðstafanir á eignum félagsins skulu samþykktar á félagsfundi.
 
38. gr.
Stjórn F.V.F.Í. er heimilt að gefa eftir félagsgjald fyrir þann tíma sem viðkomandi er frá störfum vegna: 
 
a) Sé félagsmaður frá störfum umfram þrjá mánuði vegna veikinda. 
b) Sé félagsmaður atvinnulaus.
c) Stundi félagsmaður nám. 
d) Sé félagsmaður yfir 67 ára, starfi ekki lengur við iðngreinina, og hafi verið í félaginu minnst 5 ár, enda sýni hann fullnægjandi skilríki þar að lútandi.                                                            
  
39. gr.
Löggiltur endurskoðandi skal árlega fenginn til að endurskoða ársreikninga sjóða F.V.F.Í.
 
40. gr.
Reikningsár F.V.F.Í. er almanaksárið.
 
 
VI. Kafli. 
Lagabreytingar.
 
41. gr.
a)Lögum þessum má ekki breyta, úr þeim fella né við þau auka nema á lögmætum aðalfundi. Heimilt er þó á aðalfundi að vísa lagabreytingum til allsherjaratkvæðagreiðslu. 
b)Tillögur til lagabreytinga skulu vera undirritaðar af minnst 5 fullgildum félagsmönnum.
c)Telji trúnaðarráð knýjandi nauðsyn að breyta lögum F.V.F.Í. á öðrum tíma, er það heimilt með allsherjaratkvæðagreiðslu og að öðru leyti er fyrr getur í þessari grein. 
d)Breytingar ná því aðeins gildi að þær séu samþykktar með 2/3 greiddra atkvæða. Lagabreytingar skulu lagðar fram fjölritaðar, er atkvæðagreiðsla um þær fer fram. 
e)Allsherjaratkvæðagreiðsla samkvæmt liðum a) og c) skal fara fram skriflega og/eða rafrænt samkvæmt verklagsreglum rafrænna kosninga F.V.F.Í.  
f)Breytingar á lögum taka gildi við samþykkt samkvæmt lið d).
 
 
Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi F.V.F.I þann 22.apríl 2015